ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ  ՆՎԻՐՎԱԾ  ՀԱՅՈՑ  ԲԱՆԱԿԻ
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ  25-ԱՄՅԱԿԻՆ


Սույնթվականիհունվարի  28-ին  օրվախորհրդինվայելտոնականցնծալիցտրամադրությունէրտիրումԵղեգնաձորիավագդպրոցիդահլիճում:  Աշակերտներըխրոխտաբարներկայացնումէինհայոցփառապանծբանակիանհնարինթվացողհաղթանակները,  անձնուրաց,  բոլորանվերհերոսներիմարտականուղին,  խոստանումէինլինելարժանիհետնորդըհզորուհայրենապաշտնախորդների: 
Յուրաքանչյուրսերնդիպարտքն  է  հիշել,  հարգելուհպարտանալարժանինախնիներով:  Մերդեպքումսաառավելքանկարևոր  է,  քանզիբիրտթշնամունենգմտադրությունները՝  գրավելմերսուրբերկիրը,  տիրելմերազգին,  մշտապեսկախվածենմերգլխավերևում:  Մերնախնիներըմեզժառանգելենոչմիայնհայրենիք,  քաջությունուհայրենասիրություն,  ոչմիայնայդմիբուռհողիհամարպայքարելու,  Հայոցաշխարհիփրկությանուազատությանհամարնահատակվելուպատրաստակամություն,  այլևհանունայդմիբուռհողիճիշտուարդարացիապրելուձգտում,  ունեցածըփայփայելուուգնահատելուարժանապատիվկեցվածք:
Եղեգնաձորիավագդպրոցումկադրագիտակցությունը,  և  բոլորուսուցիչներըտնօրենԿարինեՀարությունյանիգլխավորությամբուանմիջականմասնակցությամբմշտապեսիրենցուշադրությանկենտրոնումենպահումհայրենասիրությանգաղափարնուդրադրսևորումները:  Կազմակերպվածբարձրակարգմիջոցառմանհյուրերնէին4-րդբանակայինկորպուսի,  մարզպետարանի,  Եղեգնաձորիտարածաշրջանայինզինկոմիսարիատի,    ԵԿՄ-ի   ներկայացուցիչներ ,ծնողներ:
ԵղեգնաձորիավագդպրոցինտրվեցՊատվոգիր  ԵԿՄ  նախագահգեներալ  Մ.  Գրիգորյանիկողմից<<Մատաղսերնդիռազմահայրենասիրականդաստիարակությանգործումներդրածավանդիհամար>>:
Եվհուրերը,  և  ուսուցիչները,  ևաշակերտներնուծնողներըդպրոցիցհեռացան՝  հպարտվեհապանծհայժողովրդիզավակըլինելուզգացումից,  իրենքիրենցխոստանալովամբողջկյանքումապրելուարարելհայրենիքիհամար: