Միջոցառում՝ նվիրված Հայոցբանակի  23-րդ  տարեդարձին

<<Քիչ  է  լինելհայրենասեր,  պետք  է  լինելհայրենապաշտ>>:  Մեծզորավարիայսմիտքընույնչափարդիական  է  և  մե'րօրերում:  Հայրենիքըչենընտրում,  ինչպեսչենընտրումծնողին:  Հայրենիեզերքիհանդեպանձնուրացսերնուպաշտամունքըյուրաքանչյուրհայորդիպետք  է  կրիիրհոգումուարյանյուրաքանչյուրկաթիլում:  Հայրենասիրությունըպիտիլինիգիտակցված,  ուամենմեկիսմտքումուսրտումայնպիտիմարմնանաուստանաառարկայականդրսևորում:  Որքանկարևոր  է,  անշուշտ,  պետությանուբանակիդերնայստեղ:
…  Բայցհույզնուպաթոսը,  որհորդումէիներիտասարդներից,  անծիրէինուկենսառատ:
2015  թ-ի  հունվարի  28-ին  Եղեգնաձորիավագդպրոցիդահլիճումթևածումէրհայրենապաշտությունը:  Հանդիսավոր,  փոթորկունուապրեցնողօրէր:  ՄեծշուքովնշվեցՀայկականբանակի  23-րդ  տարեդարձը:  Բեմիվրաէինդպրոցի<<Պատանիերկրապահ>>ակումբի  20  անդամները,  որոնցմասնակցությամբկազմակերպվեցմիջոցառումը:  Ականատեսըեղանքնաևնորընտիրակումբիանդամներիերդմանարարողությանը:  Նրանցլսելու,  շնորհավորելուուխանդավառելուէինեկելՀՀ ՊՆ 4-րդ  բանակայինկորպուսիհրամանատարությաններկայացուցիչները,   Եղեգնաձորիտարածքայինզինկոմիսարիատիղեկավարությունը,  ՀՀ ոստիկանությանՎայոցձորիտարածքայինվարչությաններկայացուցիչները,ԵղեգնաձորիհոգևորհովիվՏերՎազգենքահանաՀովհաննիսյանը,  ՀՀ ԵԿՄ  Եղեգնաձորիտարածքայինբաժանմունքիներկայացուցիչները,     ՀՀ ՎետերաններիմիավորմանԵղեգնաձորիտարածքայինվետերաններիխորհրդիներկայացուցիչները,  ՀՀ Վայոցձորիմարզպետարանիկրթության, մշակույթի և  սպորտիվարչությանպետպարոն  Ա.  Ղազարյանը,  զինվորներ,  ծնողներ,  աշակերտներ:
Միջոցառումը,  որկազմակերպվելէրԵղեգնաձորիավագդպրոցում,  ոչմիայնհայրենասիրությանանկրկնելիդասէր,  այլևզգայականուհոգեցունցգորովուքնքշանք:
Պատանիներնուպարմանուհիները,  հազիվքողարկելովհուզմունքը,  շնորհավորումէինհայոցփառապանծբանակիհաղթականծնունդը՝   ներկայացնելովնրաանցածուղին,  ձեռքբերումներնուհաղթանակները,  արտասվում՝  սգալովկորուստներնուքաղելովիրենց՝  սեփականդասը,  երգումէինուխոստանումլինելարժանիզավակըհայրերիուպապերի:  Նրանքմասնակիցներինվարակումէինանչափելիհայրենասիրությամբ՝տոգորվածաննկունոգով,  հայիպատիվնուարժանապատվությունըվեհությամբպահելուանթաքույցհպարտությամբ:Պատանիերկրապահներիոգեշունչելույթըուղեկցվումէինտեսանյութերով  և  խրոխտ,   հայրենասիրականերգերով:
Բոլորի՝  մեծթեփոքր,  աշակերտթեծնող,  ուսուցիչթեպետականուհոգևորայր,  բոլորիաչքերումծվարածպարծանքնուանխախտհավատը՝  արցունքիփոխված,  շողշողումէին՝  մեկանգամևսհավաստելով,  որհայիկյանքըգիտակցվածսեր  է  ուարժանապատիվնվիրում,  որմերսուրբերկիրը,  ի  հեճուկսգազանաբարոթշնամիների,  պիտիհարատևի,  կանգունմնահավիտյանս:
4-րդ  բանակայինկորպուսիհրամանատարությունը,շնորհավորելովերեխաներին<<Պատանիերկրապահ>>ակումբինանդամագրվելուառիթով,նրանցհանձնեցպատվոգրեր:
<<ԾառայումեմՀայաստանիՀանրապետությանը>>,- պատվիառնելով,հպարտությամբպատասխանումէինպատանիերկրապահները:
Հայոցբանակին  և  ՊատանիերկրապահներինիրօրհնությունըբերեցՏերՎազգենքահանան:
<<Սամեծ,  ուսանելի  և  օրինակելիբացդաս  է,  որնապացուցում  է,  որայսդպրոցումբարձրմակարդակիվրա  է  ռազմահայրենասիրականդաստիարակությունը>>,-  նշեցպարոն  Ա. Ղազարյանը:
Եղեգնաձորիավագդպրոցըպարգևատրվեցպատվոգրերով  4-րդ  բանակայինկորպուսիհրամանատարության  և  Եղեգնաձորիտարածքայինվետերաններիխորհրդիկողմից:
Շնորհավո´րտոնդ,  հա´յզինվոր:
Շնորհավո´րտոնդ,  բոլորանվե´րմայրուհայրենիք: